Delfinai turi savo vardus

Naujausi tyrimai patvirtina, kad kiekvienas delfinas turi savo atpažinimo ženkl?, vard?, kuriuo jis atpaž?stamas, kai bendrauja su kitais. Mokslininkai jau seniai pasteb?jo, kad delfinams b?dingas tam tikras žmogaus vard? analogas – akustiniai parašai delfin? kalba, kuri? sudaro švilpimas, sprags?jimas ir ultragarso signalai. Ankstesni tyrimai jau buvo patvirtin?, kad tinkluose pagauti delfinai vienas kit? šaukia ? pagalb?, naudodami šiuos atpažinimo ženklus. Taigi kalbame apie konkre?ius vardus.

Tyrime, naudojant hidrofon?, delfinams buvo grojami ?rašai su j? atpažinimo ženklais, t. y. kit? delfin? vardai, kurie buvo kompiuteriu sintezuoti švilpesiai. Išgird? unikal? atpažinimo ženkl?, delfinai paprastai stengiasi ? j? reaguoti visai kaip žmon?s, kurie, išgird? savo vard?, atsiliepia: „Aš ?ia!“ Ta?iau kartais delfinai jau iš karto paskleisdavo sud?tingas ruliadas, kurios mokslininkus labai sudomino. Jie mano, kad tai gal?t? b?ti puikus atspirties taškas tiriant delfin? kalbos sintaks?.

Tai, kad delfinai vienas kit? gali atpažinti pagal vardus, reiškia, kad j? aplinkoje gali b?ti tam tikr? tarpasmenini? ryši?. Delfinas atsimena komunikacij? su konkre?iais savo r?šies broliais. Taip pat konstatuota, kad, susitikus dviem delfin? grup?ms, visi abiej? grupi? nariai kelis kartus pakartoja savo vard? – tarsi perskaitydami turim? s?raš?.