Ar daiktus pritraukti galima tik magnetais?

Ne. Mokslininkams jau pavyko sukurti sistemos, primenan?ios mokslin?je fantastikoje ne kart? aprašyt? j?gos spindul?, prototip?. ?renginys gali pritraukti daiktus ir daro tai garso bangomis.

Tiesa, daiktai, kuriuos jis sugeba pritraukti, keli? centimetr? dydžio.

Traukian?io spindulio id?ja gali atrodyti nelogiška, nes šviesa ?prastai linkusi stumti daiktus nuo šviesos šaltinio.

Ta?iau akustin? banga, nukreipta ? objekt? tam tikru kampu, gali prisitraukti j? d?l specifinio pasklidimo to objekto paviršiuje. Tiksliai suderinus parametrus, ?manoma aplink bang? šaltin? sukurti žemesnio sl?gio zon?. Tyr?jams pavyko ?gyvendinti š? princip? vandens talpykloje naudojant ultragars?.

Bangas nukreip? ? prizm?s (daiktas, kur? bandoma pritraukti) briaunas, mokslininkai steb?jo, kaip d?l mažesnio sl?gio susidar? traukos zona ir pavyko išjudinti objekt? bei pritraukti j? prie bang? šaltinio.