Išcentrinė jėga

Svarbu pažym?ti tai, kad išcentrin?s j?gos kaip ir n?ra. Tai yra tiesiog tokia inercijos forma (jeigu objektas juda tiesia linija, jis turi tendencij? ir toliau jud?ti tiesia linija). Pavyzdžiui, kai važiuodami automobiliu pasukame ? kuri? nors pus?, jau?iame, kad k?nas vis dar nori jud?ti tiesiai. Išcentrin? j?ga vadinama j?ga tik d?l patogumo, nes ji atsveria ?centrin? j?g?, kuri tikrai yra j?ga. Jeigu ?si?buosime kamuoliuk? ant si?lo, si?las veiks kamuoliuk? ?centrine j?ga ir privers j? jud?ti išlenkta trajektorija.

Ši j?ga priklauso nuo objekto santykin?s mas?s, sukimosi grei?io ir atstumo nuo centro. Kuo objekto santykin? mas? didesn? – tuo didesn? ir j?ga, kuo didesnis greitis – tuo didesn? ir j?ga, kuo didesnis atstumas nuo centro – tuo didesn? j?ga.