Be galvos beveik dvejus metus išgyvenęs paukštis

Amerikoje gaidžiui vardu Maikas 1945 metais šeimininkas nukirto galv?, ta?iau jis tokios b?kl?s išgyveno dar šiek tiek daugiau nei pusantr? met?. Pasirodo, nukirtus galv? vis dar buvo lik?s smegen? pamatas ir viena ausis. Kai fermeris tai pasteb?jo, nusprend? vargšu paukš?iu pasir?pinti, kaskart pipete tiesiogiai jam ?švirkšdamas vandens ir gr?d?. Greitai Maikas tapo žymus visoje šalyje, j? demonstravo ?vairiose vietose ir net oficialiai dokumentavo jo autentiškum?. Reikia pridurti, kad v?liau daugelis steng?si tai pakartoti, ta?iau geriausiu atveju buvo tik kelios vištos, kurios be galvos sugeb?jo išgyventi maždaug dvi dienas.